Algemene Levering- en Verkoopvoorwaarden

Algemene Levering- en Verkoopvoorwaarden

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden van Beton Ciré showroom bv

Als importeur en leverancier van Top Kwaliteit producten doen wij ons uiterste best om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij onze Algemene Levering- en Verkoopvoorwaarden

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden van Beton Ciré showroom te Den Haag.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.0  Beton Ciré showroom te Den Haag handelt onder de naam  Beton Ciré showroom en zijn website heet www.betoncireshowroom.nl.

1.1  Beton Ciré showroom te Den Haag is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van pas.

1.2   Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Beton Ciré showroom te Den Haag verder Beton Ciré showroom te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van beton materialen en producten, uit te voeren werkzaamheden en adviezen.

1.3   Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door Beton Ciré showroom aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

1.4   Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.5   Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft  dan is hiermede de opdrachtgever  volledig akkoord  met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling  hierop.

Artikel 2 LEVERING .

2.1   Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.

2.2   Bij leveringen per m²  geeft Beton Ciré showroom meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.

2.3   De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden als levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud Beton Ciré showroom het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.

2.4   Leveringen geschieden op de begane grond. Of volgens regels van transporteur.

Artikel 3 UITVOERINGSTERMIJN.

3.1   Als de bestelling binnen komt wordt deze binnen 1 werkdag verwerkt en de transporteur verwittigd. Over het algemeen wordt de bestelling binnen 3 werkdagen thuisbezorgt.

3.2   Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

4.1   Beton Ciré showroom behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN , KLACHTEN EN GARANTIES

5.1   Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na leverdatum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via ons retourformulier.

5.2   Aangebroken bestellingen , bestellingen op kleur en custum made bestellingen per m² kunt u niet retourneren.

5.3   Beton Ciré showroom kan aangemaakte of overgehouden producten niet terugnemen. Schone lege emmers kunnen wel gerecycleerd worden.

5.2   Klachten welke ontstaan zijn door advies , productinformatieblad fouten of over zijn vakman dealers kunnen niet op Beton Ciré showroom verhaald worden.

5.3   Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan herlevering van het aantal m² waar garantie betrekking tot had , of vervanging van gereedschap.

5.4   Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beton Ciré showroom.

5.5   Kleurverschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden.

5.6   Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals bijvoorbeeld reinigen met chemische middelen, onvoldoende zorg , bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

5.7   Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.8    Bij volledige betaling van de door Beton Ciré showroom geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.

5.9   Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse  Burgerlijke rechter in Nederland. Beton Ciré showroom zal conform uitspraak handelen.

5.10 Indien Beton Ciré showroom naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever. Na betaling van deze kosten

5.11 Klachten over esthetischiteit kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetischiteit niet te meten is.

Artikel 5. AANSPAKELIJKHEID

5.1   De aansprakelijkheid van Beton Ciré showroom voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 6  RETOUR ZENDEN  ANNULERING

6.1   Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.

6.2   Dit geldt natuurlijk niet voor de custum made producten , dit zijn de bestellingen die per m²  gaan en voor de producten waar een kleur wordt opgegeven.

6.3   Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van Beton Ciré showroom. Wordt per mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 7: BETALINGEN

7.1   Betalingen geschieden op de site bij vooruitbetaling , cash on delivery of automatische incasso bij aangesloten bedrijven.

7.2   Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en / of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan Beton Ciré showroom rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

7.3   Beton Ciré showroom heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.

7.4   De opdrachtgever  is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die Beton Ciré showroom maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door Beton Ciré showroom gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door  het incasso bedrijf dat de incasso uit voert,

7.5   De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van Beton Ciré showroom mogen inhouden of claimen voor eventuele garantiegeschillen.

Artikel 8 OVERMACHT

8.1    Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van Beton Ciré showroom schorten de verplichtingen van Beton Ciré showroom tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat Beton Ciré showroom tot enige schadevergoeding gehouden is. Beton Ciré showroom heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien Beton Ciré showroom door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1    Alle door Beton Ciré showroom verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10 AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1   Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van Beton Ciré showroom zoals fabrieken,  transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van Beton Ciré showroom. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.

10.2   De op de site vermelde aanvullende voorwaarden , retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.